Osnovni elementi jezika HTML

Osnovni elementi jezika HTML

( HyperText Markup Language)

HTML dokument je datoteka u ASCII tekstualnom formatu, te za kreiranje HTML dokumenta se može koristiti bilo koji tekst-editor.

Datoteke sa dokumentom opisanim u HTML-u obično imaju u svom imenu sufiks (ili ekstenziju) .html ili .htm.
Obeležja (oznake, tagovi) u HTML dokumentu su smešteni unutar simbola za relacijski znak manje/veće (npr. <HEAD>), a obično se završavaju sa </oznaka> (npr. </HEAD>).

Postoje neki izuzeci koji nemaju završetak </…> (npr.<BR>). Obeležja mogu imati svoje atribute koji se pišu u okviru oznaka kojom se i otvara obeležje.
Npr. <img src=“slika.jpg“ align=“top“>

Skelet HTML dokumenta izgleda ovako:

<!DOCTYPE html>

<HTML>
<HEAD>
Zadati opis osnovnih podataka o dokumentu
</HEAD>
<BODY>
Zadati sadržaj dokumenta
</BODY>
</HTML>

Oznake imaju sledeće značenje:

    <!DOCTYPE html>
     Ukazuje na tip dokumenta koji kreiramo.

<html>
Označava početak i kraj HTML dokumenta, pa se tako početna oznaka nalazi na početku, a završna na kraju dokumenta.
<head>
Označava zaglavlje dokumenta. Sadržaj zaglavlja nije vidljiv u prostoru za prikaz stranice web pregledača. U ovoj sekciji mo\e da se navede kodni raspored, jezik, ključne reči….
<title>
Nalazi se u zaglavlju dokumenta. Tekst koji omeđuje ova oznaka određuje naslov dokumenta koji je vidljiv u naslovnoj liniji pregledača.
<body>
U telu dokumenta smešten je sadržaj koji se prikazuje u pregledaču.

Tagovi se mogu pisati velikim ili malim slovima ili kombinovano. Program za pregled sadržaja HTML dokumenta (npr. lynx, Opera, Mozilla, NN, IE,…) ignoriše razliku malih i velikih slova u nazivima tagova. Takođe se ne uzima u obzir ni postojanje višestrukih praznih redova (za prelaz u novi red koristite tag <BR>, a ne taster Enter), višestrukih belina – blanko, tabulator,…(efekat jednog blanko).

Primer_1

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head> 
        <title>Moja veb strana  </title>
   </head>
   <body>
       <p>Tekst koji se prikazuje na stranici. </p>    
   </body>   
</html>
 1. Unesite sadržaj ovog HTML dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom prvi_1.htm
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke prvi_1.htm
 4. Uočite osnovne elemente prozora: naslovnu liniju, liniju sa menijima, ikonice za podešavanje prozora, klizače
 5. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta prvi_1.html (View Page Source)